Certifikáty ISO

14001 2015
9001 2016 45001 2018
ISO 14001:2016 ISO 9001:2016 ISO 45001:2018

 

POLITIKA SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY

 • trvale zvyšovat prestiž u zákazníků a to jakostí výroby, výrobků a služeb, konkurenceschopností a výkonností
 • preferovat dlouhodobé cíle
 • zpracovávat dle marketingových cílů představy, požadavky a očekávání zákazníků
 • mít nejschopnější a nejkvalifikovanější zaměstnance, pro něž je práce pro naši společnost seberealizací
 • trvale zvyšovat odbornou úroveň svých zaměstnanců k dokonalosti
 • vytvářet vysokou podnikovou kulturu: vytvořením morálního kodexu pro chování k zákazníkům
 • vytvářet podmínky pro uspokojování potřeb zaměstnanců
 • zlepšovat systém řízení jakosti nad rámec ČSN ISO 9001

 ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

 • Preventivně předcházet znečišťování životního prostředí, ovzduší, půdy, vody a snižovat produkci odpadů.
 • Minimalizovat negativní environmentální dopady na životní prostředí.
 • Plnit požadavky platných právních předpisů o ochraně životního prostředí a ostatních požadavků chránících životní prostředí a neustále aktualizovat na základě těchto změn systém environmentálního managementu.
 • Zajistit neustálé vzdělávání zaměstnanců v rámci ochrany životního prostředí.
 • Vyžadovat od svých smluvních partnerů a dodavatelů aktivní přístup k environmentálnímu managementu.
 • Aktivně komunikovat se širokou veřejností, obchodními partnery i jednotlivými složkami státní správy a tím zajišťovat oboustrannou informovanost v rámci ochrany životního prostředí.
 • Efektivně využívat veškeré zdroje (např. energie, voda atd.) , používat materiály šetrné k životnímu prostředí a postupně zavádět technologie ohleduplné k životnímu prostředí. Zavádět postupy vedoucí k recyklaci a snižování odpadů.
 • Trvale monitorovat veškeré environmentální aspekty (zejména v rámci významných staveb a staveb s vyšší pravděpodobností výskytu environmentálního dopadu) .

POLITIKA BOZP

 • Řídit, omezovat vznik a minimalizovat možná rizika, popř. minimalizovat vznik nežádoucích událostí.
 • Dodržovat požadavky platných právních předpisů a jiných požadavků vztahujících se k systému managementu BOZP a neustále aktualizovat na základě těchto změn systém managementu BOZP.
 • Zabezpečovat neustálé a pravidelné školení pracovníků s ohledem na systém managementu BOZP nejen dle požadavků sytému managementu BOZP a dle platných právních předpisů a jiných požadavků, ale i vzhledem k daným skutečnostem, a pružně reagovat na vzniklé situace.
 • Všem pracovníkům umožnit přístup k informacím o nových technologiích, o nových pracovních postupech a návodech k obsluze strojů a zařízení.
 • Požadovat od jiných zainteresovaných stran dodržování a plnou spolupráci v rámci systému managementu BOZP.
 • Aktivně komunikovat s jinými zainteresovanými stranami (široká veřejnost, obchodní partneři, složky státní správy aj.) a tím zajišťovat oboustrannou informovanost v rámci systému managementu BOZP.
 • Efektivně využívat veškeré zdroje a poskytovat jednotlivým pracovníkům veškeré možné prostředky, jako např. pracovní ochranné osobní pomůcky, které minimalizují případné riziko vzniku nežádoucí události nebo neshody.
 • Neustále monitorovat a identifikovat možná rizika a příležitosti, pružně reagovat na vzniklé neshody, a snažit se minimalizovat jejich možný dopad na systém managementu BOZP.
 • Zajišťovat neustálou aktualizaci systému managementu BOZP, jeho přezkoumávání a implantaci na potřeby organizace.
 • Dodržovat programy prevence stanovené organizací jako např. proškolování pracovníků dle platných zákonů i v oblasti aktualizace inovace strojů, které pracovníci využívají v rámci své činnosti, povinná účast na preventivních lékařských prohlídkách apod.
 • Sledovat a mapovat rizika na jednotlivých realizovaných stavbách, a včasným rozpoznáním rizik jim předcházet.

Společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o. se zavazuje dodržovat a neustále zdokonalovat všechny systémy řízení v rámci společnosti. Všechny politiky jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti.

V Lounech, dne: 1.1.2021