Certifikáty ISO

14001 2015
9001 2015 18001 2015
ISO 14001 : 2016 ISO 9001:2016 OHSAS 18001:2008

 

POLITIKA SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY

 • trvale zvyšovat prestiž u zákazníků a to jakostí výroby, výrobků a služeb, konkurenceschopností a výkonností
 • preferovat dlouhodobé cíle
 • zpracovávat dle marketingových cílů představy, požadavky a očekávání zákazníků
 • mít nejschopnější a nejkvalifikovanější zaměstnance, pro něž je práce pro naši společnost seberealizací
 • trvale zvyšovat odbornou úroveň svých zaměstnanců k dokonalosti
 • vytvářet vysokou podnikovou kulturu: vytvořením morálního kodexu pro chování k zákazníkům
 • vytvářet podmínky pro uspokojování potřeb zaměstnanců
 • zlepšovat systém řízení jakosti nad rámec ČSN ISO 9001

 ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

 • Preventivně předcházet znečišťování životního prostředí, ovzduší, půdy, vody a snižovat produkci odpadů.
 • Minimalizovat negativní environmentální dopady na životní prostředí.
 • Plnit požadavky platných právních předpisů o ochraně životního prostředí a ostatních požadavků chránících životní prostředí a neustále aktualizovat na základě těchto změn systém environmentálního managementu.
 • Zajistit neustálé vzdělávání zaměstnanců v rámci ochrany životního prostředí.
 • Vyžadovat od svých smluvních partnerů a dodavatelů aktivní přístup k environmentálnímu managementu.
 • Aktivně komunikovat se širokou veřejností, obchodními partnery i jednotlivými složkami státní správy a tím zajišťovat oboustrannou informovanost v rámci ochrany životního prostředí.
 • Efektivně využívat veškeré zdroje (např. energie, voda atd.) , používat materiály šetrné k životnímu prostředí a postupně zavádět technologie ohleduplné k životnímu prostředí. Zavádět postupy vedoucí k recyklaci a snižování odpadů.
 • Trvale monitorovat veškeré environmentální aspekty (zejména v rámci významných staveb a staveb s vyšší pravděpodobností výskytu environmentálního dopadu) .

POLITIKA BOZP

 • Řídit, omezovat vznik a minimalizovat možná rizika, popř. minimalizovat vznik nežádoucí události.
 • Dodržovat požadavky platných právních předpisů vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a neustále aktualizovat na základě těchto změn systém managementu BOZP.
 • Zabezpečovat neustálé a pravidelné školení zaměstnanců ohledně systému BOZP nejen dle požadavků systému BOZP a dle platných právních předpisů, ale i vzhledem k daným skutečnostem, a pružně reagovat na vzniklé situace.
 • Všem zaměstnancům umožnit přístup k informacím o nových technologiích, o nových pracovních postupech a návodech k obsluze strojů a zařízení.
 • Požadovat od jednotlivých smluvních partnerů dodržování a plnou spolupráci v rámci systému BOZP.
 • Aktivně komunikovat se širokou veřejností, obchodními partnery i jednotlivými složkami státní správy a tím zajišťovat oboustrannou informovanost v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Efektivně využívat veškeré zdroje a poskytovat jednotlivým pracovníkům veškeré možné prostředky, jako např. pracovní ochranné osobní pomůcky, které minimalizují případné riziko vzniku nežádoucí události nebo neshody.
 • Nestále monitorovat a identifikovat možná nebezpečí, pružně reagovat na vzniklé neshody, a snažit se minimalizovat jejich možný dopad na systém BOZP.
 • Zajišťovat neustálou aktualizaci systému BOZP, jeho přezkoumávání a implantaci na potřeby společnosti.
 • Dodržovat programy prevence stanovené společností jako např. proškolování zaměstnanců dle platných zákonů i v oblasti aktualizace inovace strojů, které zaměstnanci využívají v rámci své činnosti, povinná účast na preventivních lékařstkých prohlídkách apod.
 • Sledovat a mapovat rizika na jednotlivých realizovaných stavbách, a včasným rozpoznáním rizik jim předcházet.

Společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o. se zavazuje dodržovat a neustále zdokonalovat všechny systémy řízení v rámci společnosti. Všechny politiky jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti. V Lounech, dne: 1.1.2015