Etický kodex – EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Etický kodex společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. je závazný dokument, který vyjadřuje mravní principy společnosti, slouží jako podklad pro všechna obchodní jednání a rozhodnutí v rámci společnosti a stanovuje pravidla chování a jednání společnosti, jejích pracovníků a spolupracovníků. Je základem pro morální, etické a právně bezvadné chování všech zaměstnanců společnosti. Dodržování těchto hodnot a principů platí pro každého zaměstnance bez ohledu na jeho zaměstnanecký poměr, pozici a místo výkonu zaměstnání.

ZÁSADY ETICKÉHO KODEXU

1) Dodržování zákonů

Průběžně sledujeme, respektujeme a v praxi reagujeme na právní řád a etické normy České republiky. Při všech obchodních jednáních a rozhodnutích jsou striktně dodržovány a respektovány místní platné zákony, předpisy, směrnice, standardy a zvyklosti.

2) Důvěryhodnost, profesionalita a stabilita

Trvale usilujeme o vytváření bezpečného, tvůrčího a stabilního pracovního prostředí. Spolupracujeme s fyzickými a právnickými osobami, které jsou kvalifikované a důvěryhodné. Vždy jednáme profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí. Uvnitř i navenek budujeme vztahy založené na důvěře. Řádně účtujeme veškeré ekonomické transakce. Podáváme pravdivé údaje o stavu hospodaření. Poctivě a včas odvádíme daně a platby na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a další povinné platby.

3) Čestná konkurence

Dodržování transparentního a čestného chování je pro společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o. stěžejní. Omezování volné konkurence a porušování konkurenčního a protikartelového prostředí není společnosti vlastní a je to neslučitelné s podnikovou filosofií a kulturou.

4) Orientace na zákazníka a jeho spokojenost za současného dodržování etických i právních norem

Netolerujeme korupci, úplatkářství ani nekalou soutěž. Spolupracujeme pouze s osobami, u kterých neexistuje zdánlivý ani skutečný střet zájmů a finanční prostředky, jimiž disponují, pocházejí z legitimních zdrojů. Přímo ani nepřímo neposkytujeme ani nepřijímáme žádné platby či jiné odměny, které by měly vést k jednání v rozporu se zákony či etickými pravidly. Dbáme na bezpečnost informací a ochranu dat.

Naše společnost se orientuje na zákazníka. Pod obsáhlým pojmem kvalita rozumíme kvalitu provedení (projektu, produktu nebo služby), dodržování termínů, flexibilitu, jakož i naplnění technických a ekonomických cílů. Naším cílem je u zákazníků dosáhnout prostřednictvím svých aktivit vysoké míry užitku a spokojenosti. 

5) Společenská odpovědnost

Respektujeme potřeby a zájmy fyzických a právnických osob a ctíme odkaz předchozích generací a chováme se odpovědně vůči generacím budoucím. Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů naší stavební a podnikatelské činnosti na životní prostředí a dotčené komunity.

6) Respektování základních práv

Netolerujeme diskriminaci v žádné její podobě a zaručujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu na pohlaví či věk, barvu pleti, národnost, sociální původ, sexuální orientaci, etnickou příslušnost, politické či náboženské přesvědčení či jiné odlišné charakteristiky. Nepřipouštíme obtěžování nebo diskriminaci. Vstřícně a ohleduplně se chováme zejména k handicapovaným, vážně nemocným, seniorům a rodinám s dětmi. Osobní důstojnost, soukromí a osobní práva každého jedince respektujeme. Ponižující zacházení s pracovníky, například psychickým nátlakem, sexuálním obtěžováním nebo podobnými způsoby, není tolerováno.

7) Vzdělávání a další rozvoj zaměstnanců

Podporujeme vzdělávání a další rozvoj zaměstnanců s cílem zakotvit ve společnosti všeobecné porozumění a odpovídající způsob chování jak v oblasti orientace na zákazníka, povědomí o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce, tak i povědomí o sociální odpovědnosti našeho podniku.

8) Eliminace střetu zájmů

Žádná pracovní rozhodnutí nesmí být ovlivňována individuálními, rodinnými či přátelskými zájmy. Movitý, nemovitý majetek a duševní vlastnictví chráníme a zodpovědně udržujeme jako vlastní.

9) Společenská a sociální angažovanost

Podporujeme vybrané organizace a instituce s humanitárním, společenským, obecně prospěšným, vzdělávacím nebo kulturním cílem.

NEDODRŽOVÁNÍ ETICKÉHO KODEXU NETOLERUJEME

Ctít a dodržovat Etický kodex je povinností každého pracovníka společnosti. V případech náznaku jeho porušování upozorňujeme příslušného pracovníka na nepřijatelnost jeho chování. Zároveň informujeme nadřízeného, nebo příslušného ředitele útvaru. Odvetné kroky vůči komukoliv, kdo upozornil na porušování Etického kodexu nebo napomáhal jej odhalit, jsou nepřípustné. Tímto postupem předcházíme případným škodám, trestně právním a morálním postihům společnosti a všem jejím poctivým pracovníkům.